Nieuwe regelgeving versterkt betrokkenheid (dienst)apotheken bij acute zorg

In het Staatsblad is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) gepubliceerd die de betrokkenheid van (dienst)apotheken bij acute zorg versterkt. Zo moet er vooraf overleg plaatsvinden, waarbij dienstapotheken zijn betrokken, als acute zorg in de regio wordt beëindigd of opgeschort. Deze AMvB bevat verder voornamelijk wettelijke regels over regionale samenwerking met betrekking tot de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Deze regels gelden voor alle ketenpartners in de acute zorg, zoals (dienst)apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp. Hoewel de AMvB pas per 1 januari 2022 formeel in werking treedt, werd eerder door voormalig minister Bruins (Medische Zorg) gevraagd om alvast naar deze (concept-)regelgeving te handelen.

In de AMvB zijn regels opgenomen over onder meer het functioneren van het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) en het besluitvormingsproces bij plannen om het aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie (gedeeltelijk) te beëindigen of op te schorten. Zo wordt in de AMvB bepaald dat een regionaal overleg wordt georganiseerd door het ziekenhuis met functie van traumacentrum, en dat dienstapotheken daarvoor worden uitgenodigd. Het beëindigen of opschorten van acute zorg moet volgens de AMvB in goed overleg plaatsvinden met het regionaal overleg. Daarbij moet bijvoorbeeld een bereikbaarheidsanalyse bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn aangevraagd. Het Rijksinstituut beoordeelt dan of – bij beëindiging of opschorting –  de bereikbaarheid van de acute zorg in gevaar komt.

De KNMP riep eerder op om apothekers in de regio beter te betrekken bij wijzigingen in de acute zorg. In deze AMvB is de positie van dienstapotheken bij het beëindigen of opschorten van acute zorg versterkt. Doordat de minister heeft gevraagd om alvast naar de AMvB te handelen, heeft dat ook gevolgen voor plannen voor wijzigingen van het aanbod acute zorg. Zo moet bijvoorbeeld bij sluiting van het aanbod van acute zorg overleg plaatsvinden en een bereikbaarheidsanalyse bij het RIVM worden aangevraagd.

In een ministeriële regeling wordt een nadere invulling gegeven aan de AMvB. Die is – in tegenstelling tot de AMvB – nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft op 21 juni 2021 een ontwerpregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de AMvB en de regeling per 1 januari 2022 formeel in werking treden.

Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN)

Postadres:
Musicallaan 215
3543EC Utrecht

Vragen? Neem contact met ons op

Algemeen: sdn@sdnweb.nl
Voorzitter: voorzitter@sdnweb.nl
Penningmeester: penningmeester@sdnweb.nl
Secretaris: secretaris@sdnweb.nl